สถานบันแสนพญ๋าจังหวัดลำปาง จัดประชุมรวบรวมข้อมูลงดเหล้าครบพรรษา 7 อำเภอ 9 ตำบล

1440855146243

เมื่อวันทีี่  29 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายชาญ อุทธิยะ และผู้ประสานงานเครือข่ายทั้ง 7 อำเภอ 9 ตำบล ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจคนดื่มเหล้า เบียร์ และยาสูบ พร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานของแต่ละพื้นที่ และหาแนวทางแก้ไขอุปสรรคร่วมกัน

1440855152383

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาและปรับปรุงแผนการรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการดื่ม งดดื่ม ความคิดเห็น และทัศนคติที่มีต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และเชื่อมตามแนวคิด “ชุมชนคนสู้เหล้า ส่งเสริมนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5″

 

 

ภาพโดย : ปอนด์

ข่าวโดย : สมควร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fg