เล่าเรื่อง “ เหล้า ” ออนทัวร์ จังหวัดแพร่

IMG_37064458416345

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดแพร่ และกลุ่มเรือนเพาะชำได้จัดกิจกรรม เล่าเรื่อง “ เหล้า ” ออนทัวร์ จังหวัดแพร่ ทั้งเพื่อให้เยาวชนได้รู้จักการทักษะชีวิต และการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย

IMG_37060164574384

เพราะ “ น้ำเมา ” โดยทั่วไปจะหมายถึง “ เหล้า เป็นหนึ่งในศีลห้า อันเป็นข้อห้ามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ให้พุทธศาสนิกชนพึงงดเว้น ทั้งนี้เพราะมันเป็นอบายมุข หรือ เหตุแห่งความฉิบหายอีกชนิดหนึ่งที่ทำลายผู้ที่กินเข้าไป ดังที่เราจะเห็นได้จากข่าวอาชญากรรมหรืออุบัติเหตุต่างๆตามสื่อทุกวัน

IMG_37070682752222

“ เหล้า ” ล้วนเป็นตัวกระตุ้นให้ก่อเหตุแห่งความเลวร้ายทั้งสิ้น แต่กระนั้น คนในสังคมก็ยังนิยมชมชอบและถือว่าเป็นเครื่องช่วยในการเข้าสังคม “และ ”ให้นักเรียนเท่าทันพิษภัยน้ำเมาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ฐานต่าง ๆ การแสดงละครสะท้อนปัญหาฯ
ด้วยหวังใจว่าจะเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะนำเยาวชนห่างไกลจาก L ก ฮ

IMG_37043890687335

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!