มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง “จัดกิจกรรม Young Love รักเป็น ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”

20150819_143147

เมื่อบ้านวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดกิจกรรมรักเป็น ปลอดภัยเพื่อเสริมทักษะการใช้ชีวิตของน้องๆ นักศึกษาให้รู้เท่าทันเรื่องเพศศึกษา และโรคติดต่อต่างๆ  อีกทั้งยังจะทำให้น้องๆ รู้จักการป้องกันตนเอง และคนรอบข้างได้ เมื่อเด็กมีการเรียนรู้ที่เร็วขึ้น จากสื่อที่หลากหลายมากขึ้น การให้ความรู้เพื่อให้เด็กได้มีทักษะในการดูแลตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก รวมไปถึงการบริการด้านสุขภาพและสังคม การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เด็กรู้จักสิทธิในการดูแลตัวเอง ซึ่งทั้งหมดนี้จะเติมเต็มให้เด็กมีศักยภาพมากขึ้นนั่นเอง

20150819_121656

ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้รู้เท่าทันเพราะวัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านร่ายกาย จิตใจและสังคม การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของวัยรุ่น จะแสดงออกถึงพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งบางครั้งอาจจะแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและทำให้เกิดปัญหาตามมา

20150819_141245