จังหวัดเชียงใหม่ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์

20150618_135601

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าทางจังหวัดพร้อมให้การสนับสนุนให้นายอำเภอเป็นต้นแบบ กระตุ้นให้ชุดปฎิบัติการอำเภอบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  พร้อมย้ำว่าต้อการให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งศิลป์วัฒนธรรมอย่างแท้จริง ไม่ใช่เมืองแห่งอบายมุขไปในทางไหนก็มีแต่ร้านคาราโเกะ มีการน้ำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมให้กับนายอำเภอร่วมดำเนินการอย่างบูรณาการต่อไป

20150618_134333

แนวทางมอบหมายให้สรรพสามิต จัดทำแผนที่กำหนดพิกัดของของร้านจำหน่ายเหล้าบุหรี่ ว่ามีระยะห่างจากสถานศึกษาและวัดอย่างไร หากพบว่าเปิดใกล้กับสถานศึกษาและวัดก็ควรงดไม่ออกใบอนุญาต นอกจากนี้การมีแผนที่ยังสะดวกต่อการติดตามและลงพื้นที่ตรวจสอบอีกด้วย  เพราะปัจจุบันสรรพสามิตไม่มีข้อมูลพิกัดในการจำหน่ายของผู้ประกอบการแต่อย่างใด และให้เข้มงวดเรื่องการออกใบอนุญาตให้มากขึ้น

20150618_133522

แนวทางการขับเคลื่อนต่อไป

1.ให้วัฒนธรรมเป็นกลไลหลักในการประสานความร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่

2.รพ.สต.ทุกแห่จัดทำฐานข้อมูล แบบสอบถามการดำเนินงานในพื้นที่  และประสานกับผู้นำชุมชน และให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่อง

3.เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และ อปท.ให้ประสานความร่วมมือ เช่นหมู่บ้านศีล 5 การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เช่น งานบุญประเพณี การเป็นตัวอย่าง

20150618_133635