เวทีประชุมบันทึกประวัติศาสตร์ อสม.รวมพลัง 10 ล้านรายชื่อคนไทย (ภาคเหนือ)

20150613_123547

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมสำนังานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 พิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์  นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์ ประธามชุมรม อสม.แห่งประเทศไทยกว่าเครือข่ายจะดำเนินการวบรวมรายชื่อประชาชนจำนวน 10 ล้านรายชื่อ และจะมีการทวงถามผลการพิจารณาของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อหนุนเสริมกฎหมายใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย

20150613_110258

ปัจจุบันปัญหาของการสูบหรี่ของคนไทยยังคงมีมากถึง 11 ล้านคน เด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีที่บุหรี่มากถึง 400,000 คนจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายคุ้มครองและควบคุมอย่างจริงจัง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวิถีของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบแต่อย่างใด

20150613_135552

ทั้งนี้เครือข่ายองค์กรงดเหล้า 1 ให้ภาคีด้านสุขภาพพร้อมที่จะร่วมกันสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ยาสูบเพื่อสู่การยกระดับนักขับเคลื่อนนโยบายสาธาระด้านสุขภาพระดับพื้นที่ของ อสม.จะเป็นการเสริมพลังอุดมการณ์และการก้าวต่อไป

20150613_100939

สำหรับแนวทางต่อไปคือการณรงค์ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบให้รับทราบถึงทางเครือข่ายได้ขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ.ยาสูบ

20150613_110320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!