ศคล.จัดเวทีการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการประชาคมงดเหล้า 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

IMG_2530

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน จัดเวทีการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการประชาคมงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ด้านเป็นผู้พิจารณา คือ พระครูพิพิธสุตาทร ด้านศาสนา นายแพทย์ธีรวุฒิ โกมุทบุตร โรงพยาบาลนครพิงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ นักวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพายัพ และอาจารย์นพพร นิลณรงค์ นักวิจัยอิสระ ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าแต่ละจังหวัดนำเสนออย่างพร้อมเพรียง อีกทั้งยังได้มีการหารือการเตรียมงานสงกรานต์ปลอดเหล้า และงานเข้าพรรษาอีกด้วย

2015-03-07 09.14.47 

2015-03-07 09.45.43 

2015-03-07 09.19.14

2015-03-07 16.52.55

2015-03-07 13.56.11

2015-03-07 13.54.19

2015-03-07 09.34.17

IMG_2519

IMG_2539

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!