ชุมชนป่าก้าง-สันป่าเปานำร่องโครงการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน

pakang

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 นายสุนัน ศรีวิชัย กำนันตำบลสันป่าเปา ประธานโครงการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านป่าก้างเปิดการประชุมและการทำระบวนการโครงการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ้านป่าก้าง หมู่ที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มแอกอฮอล์ต่อผู้ดื่ม ครอบครัวและชุมชน เพื่อสร้างมาตรการทางสังคมของชุมชนร่วมกันในการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนและลดจำนวนผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 

ปัจจุบันชุมชนบ้านป่าก้าง หมู่ที่ 2 ดำเนินกิจกรรมโครงการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน โดยทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง บุคคลต้นแบบและมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการลดจำนวนผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนอย่างยั่งยืน

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!