กิจกรรมเยาวชนรณรงค์ร้านค้ายุคใหม่ ไม่จำหน่ายเหล้า เบียร์ให้เด็ก เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี 24 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

20141114_144416_1

นายรังสรรค์ สรรพสามิตพื้นที่พะเยาให้ความรู้เรื่อง พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การขออนุญาตขายสุรา

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันขอใบอนุญาต

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นร้านค้า
 2. ถ้าเป็นร้านค้าเช่า ต้องมีสัญญาเช่าบ้าน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เช่า และหนังสือยินยอมของผู้ให้เช่า

หลักฐานเพื่อขอต่อใบอนุญาตปีถัดไป

 1. ใบอนุญาตขายสุรา หรือสำเนาใบอนุญาตฯ ฉบับเดิม
 2. หากมีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของร้าน ให้แนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อ พร้อมใบอนุญาตฯ ฉบับเดิม

ช่วงเวลาในการขอใบอนุญาต

 1. ใบอนุญาตขายสุรา จะหมดอายุในวันที่           31 ธันวาคม ของทุกปี
 2. กรมสรรพสามิตให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ของปีถัดไป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี

กำหนดเวลาจำหน่ายสุรา

ร้านค้าใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 3 (ร้านค้าขายปลีกสุราทั้งในและต่างประเทศ) และประเภทที่ 4 (ร้านขายปลีกสุราเฉพาะสุราในประเทศ)   ขายสุราได้เฉพาะในเวลาตั้งแต่ 11.00 น.-14.00น. และ 17.00น. – 24.00น. เท่านั้น20141114_140223_2

นายรังสรรค์ สรรพสามิตพื้นที่พะเยาให้ความรู้เรื่อง พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การขออนุญาตขายสุรา

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันขอใบอนุญาต

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นร้านค้า
 2. ถ้าเป็นร้านค้าเช่า ต้องมีสัญญาเช่าบ้าน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เช่า และหนังสือยินยอมของผู้ให้เช่า

หลักฐานเพื่อขอต่อใบอนุญาตปีถัดไป

 1. ใบอนุญาตขายสุรา หรือสำเนาใบอนุญาตฯ ฉบับเดิม
 2. หากมีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของร้าน ให้แนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อ พร้อมใบอนุญาตฯ ฉบับเดิม

ช่วงเวลาในการขอใบอนุญาต

 1. ใบอนุญาตขายสุรา จะหมดอายุในวันที่           31 ธันวาคม ของทุกปี
 2. กรมสรรพสามิตให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ของปีถัดไป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี

กำหนดเวลาจำหน่ายสุรา

ร้านค้าใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 3 (ร้านค้าขายปลีกสุราทั้งในและต่างประเทศ) และประเภทที่ 4 (ร้านขายปลีกสุราเฉพาะสุราในประเทศ)   ขายสุราได้เฉพาะในเวลาตั้งแต่ 11.00 น.-14.00น. และ 17.00น. – 24.00น. เท่านั้น

ข้อห้ามตามกฎหมาย

 1. ห้ามขายสุราให้กับเด็ก หรือเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 2. ห้ามขายสุราในสถานที่ ที่ตั้งอยู่ในหรือต่อเนื่อง หรือติดกับ ดังนี้

– ศาสนสถาน   – สถานศึกษา   – สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง   – สถาบริการสาธารณสุขของรัฐ

-สถานที่ราชการ   – สวนสาธารณะของทางราชการ   – หอพัก   – พื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน

3.ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด     ในวันพระใหญ่ 4 วัน ได้แก่   – วันมาฆบูชา – วันวิสาขบูชา

– วันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา20141114_134322

สถานการณ์ผลกระทบทางสังคมจากการดื่มสุราของเด็กและเยาวชนในชุมชนจังหวัดพะเยา ได้แก่

3.1 ปัญหาการทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุปัจจัยเบื้องต้นที่ทำให้เด็กมีอารมณ์ จิตใจร่างกาย ร่างกายคึกคะนอง ใจกล้า ไม่กลัวใคร จึงก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นกับเด็กและเยาวชนด้วยกัน หรือคู่กรณีเด็กกับผู้ใหญ่เป็นคนในครอบครัว บางครั้งเป็นคนต่างหมู่บ้าน

3.2 ปัญหาอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ จากข้อมูลพบว่าเด็กขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนช่วงเวลาหลังเลิกเรียน และในวันหยุดเด็กและเยาวชนจะมีการดื่มสุรา พอเมาแล้วก็มีการขับขี่ด้วยความเร็วสูงหรือมีการแข่งขันทำให้เกิดอุบัติเหตุ

3.3 ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จากการที่เด็กและเยาวชนใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะทำให้มีโอกาสรวมกลุ่มกันได้ง่าย การชักชวนไปเที่ยวตามสถานแหล่งบันเทิง และนิยมพาแฟนมาร่วมดื่มด้วยทำให้เป็นสาเหตุสำคัญของการขาดสติ ขาดการควบคุมตนเอง และขาดการป้องกันจนทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

3.4 ปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกของครอบครัว จากข้อมูลการศึกษาวิจัย พบว่า พ่อแม่และผู้ปกครองคาดหวังให้ลูกมีอนาคตที่ดี แต่เมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จึงสร้างความเครียดและความวิตกกังวล และสร้างความอับอายให้กับครอบครัวจนนำไปสู่การทะเลาะแตกแยกกันของพ่อและแม่ในบางครอบครัว

3.5 ปัญหาการลักขโมยและก่อคดี พบว่าพฤติกรรมการลักขโมยมักจะเริ่มจากที่บ้านของตนเองก่อน ค่อยขยายไปที่บ้านของเพื่อนบ้านและชุมชน เพื่อนำเงินและดื่มสุรา โดยจะทำในช่วงมึนเมาและสำหรับการก่อคดีสำคัญ คือ การทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย เพราะปัญหาสืบมาจากการทะเลาะวิวาท (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา, 2550)20141114_154232

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดพะเยา

2.1 จำนวน สถานที่ผลิตสุรา และผู้ได้รับอนุญาตจำหน่ายสุราในพื้นที่

จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดพะเยาได้ออกใบอนุญาตทำโรงงานสุราชุมชน จำนวน 243 แห่ง และมีผู้ได้รับอนุญาตจำหน่ายสุรา จำนวน 2,748 ราย ในปี 255520141114_154339

เป้าหมายหลัก

 • งานบุญปลอดเหล้า 100%
 • นำประเด็นเรื่องแอลกอฮอล์เข้าสมัชชาทุกปี บูรณาการทำงานร่วมกับประเด็นอื่นๆ
 • โรงกลั่นสุรามีมาตรฐาน ควบคุมไม่ให้เพิ่มจำนวน
 • กว๊านพะเยาปลอดเหล้า
 • พะเยาไม่ได้เป็นจังหวัดที่มีผู้ดื่มเป็นอันดับ 120141114_171841

ยุทธศาสตร์

 • สร้างคณะทำงานและเครือข่ายทุกระดับ เชื่อมต่อคณะกรรมการแอลกอฮอล์จังหวัด
 • สร้างทีมวิทยากรกระบวนการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • พัฒนาทีมสื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ เชิงสร้างสรรค์สังคม
 • ควบคุมการผลิต จำหน่ายสุราชุมชน สุราเถื่อน โซนนิ่ง มีมาตรการภาษี และกำหนดพื้นที่ปลอดเหล้าให้มากขึ้น
 • พัฒนาชุมชนให้เกิดเครือข่ายเข้มแข็งลดปัจจัยเสี่ยง แลกเปลี่ยนและคัดเลือกคนต้นแบบ หมู่บ้านต้นแบบ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยในพื้นที่20141114_131805

ข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาในพื้นที่

1.มาตรการทางกฎหมาย

2.มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรง

3.มาตรการสำหรับโรงกลั่นสุราชุมชน (มาตรการเร่งด่วน)

4.มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมสังคม

5.มาตรการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กเยาวชน เช่นการจัดตั้งสารวัตรนักเรียน

6.มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ติดสุรา20141114_143213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า