กิจกรรมรวมพลคนบวชใจ ระวันวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดศรีบุญเรือง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย คณะสงฆ์อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอดอยหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง ผู้นำชุมขน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรม ชมรมผู้อายุโรงพยาบาลแม่จัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์กรภาคีต่าง ในพื้นที่ได้ร่วมดำเนินโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา งานบุญปลอดเหล้า ร้านค้าสีขาว ร่วมการรณรงค์ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อขยาบเครือข่ายประชาคม และอาสาสมัครคนบวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษาไปในทุกหมู่บ้านในอำเภอสู่งานประเพณีปลอดภัย   ปลอดแอลกอฮอล์ และผลักสู่นโยบายระดับอำเภอ จังหวัด ส่งเสริมค่านิยม ไม่สูบไม่ดื่ม ผ่านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดเหล้า เบียร์ เช่น งานกีฬา เทศกาลสำคัญๆ งานปอยสุขภาพ พื้นที่อำเภอจังหวัด จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้20141212_081301

  1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  2. เพื่อพัฒนาคนบวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษาสู่การเป็นบุคคล ต้นแบบเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีรักษาศีล 5 และยกระดับสู่การเป็นครอบครัวปลอดเหล้า เบียร์โดยการชักชวนคนในครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้น
  3. เพื่อสกัดกั้นนักดื่มหน้าใหม่และเปิดโอกาสให้เยาวชนมาทำกิจกรรมที่ดี มีศีลธรรมและสร้างสรรค์รู้จักโทษภัย จาการดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด
  4. เพื่อขยายผลสมาชิกชมรมคนบวชใจงดเหล้าเข้าพรรษา จากรายบุคคลเป็นหน่วยระดับครอบครัว
  5. เพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลางและพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์
  6. เพื่อรณรงค์ให้มีการบังคับใช้กฎหมาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน พร้อมทั้งประกาศนโยบายระดับจังหวัด
  7. เพื่อสนองนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 520141212_111744

จากคำกล่าวรายงานของนายกตำบลศรีค้ำ ทำให้กระผมมีกำลังใจมากขึ้น เป็นสิ่งที่อยากทำที่ผ่านมาได้แต่คิดๆกันหมดไม่ทำกัน วันนี้มาเห็นความตี่นตัวของ 5 อำเภอของจังหวัดเชียงราย ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่นำร่อง เป็นพื้นที่ต้นแบบที่พูดได้อย่างนี้คือได้เห็นตัวจริง เชียงราย จากทั้งหมด 60 คน ส่วนอำเภอที่เหลือโดยเฉพาะคณะสงฆ์จะไปพูดเอง ให้เริ่มจากวันพระ งานบุญ งานศพ สิ่งที่สำคัญคือผู้นำ ทุกส่วนจะต้องเป็นแบบอย่าง ตัวอย่างพูดแล้วทำทุกวันนี้นี้เยาวชนไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ทำให้เยาวชนหลงมัว เมาแต่อบายมุข แต่ด้วยความพยายามจากทุกภาคส่วนจะสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ และอยากให้เชื่อมเครือข่ายให้แน่นๆ มีกิจกรรมอย่างนี้บ่อยๆเพื่อสร้างกระแสให้ภาคส่วนเห็นความสำคัญของปัญหาชาวบ้านอย่างจริงใจ20141212_110900

ผลจากการดำเนินงาน

  • การสร้างคนตนแบบให้ครอบคลุมทุกอำเภอ ทุกตำบล และให้ผลักดันหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี พร้อมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมาย
  • การผลักดันให้ชุมชน ร้านค้าไม่ให้ขายเหล้า เบียร์ในวันพระ และเด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี
  • ให้เริ่มต้นจากงานศพปลอดเหล้า งานบุญและการเก็บสถิติรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดจากแอลกอฮอล์จากส่วนต่างๆ ให้มากที่สุดเพื่อเสนอเป็นนโยบาย หรือวาระต่อไป20141212_112225_6

20141212_112524_3

20141212_113423_1

20141212_113701

 

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!