มหาวิทยาลัยพะเยาสานพลังเครือข่าย 3 สถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 1

10711487_1468358560120221_233253731_n

นายสรธร สันทัด ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนพะเยา ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ภายใต้สถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 1 ได้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยพยาบาลพะเยา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2557 ณ วัดพระธาตุจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ปลัดจังหวัดพะเยากล่าวว่า ปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากตัวของเยาวชนเองที่นับวันปัญหาต่างๆ ก็ทวีความรุ่นแรงมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญในระดับชาติมี่หลายหน่วยงานต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดถึงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน โดยการร่วมดำเนินงานด้านการอบรมให้ความรู้ สนับสนุนการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตลอดจนสร้างแกนนำนิสิตนักศึกษาในด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด

10717647_1468358603453550_1687731499_n

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ภาคเหนือโดย นายสำเริง โคกภูมิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 การบรรยายธรรมะในหัวข้อเรื่อง “การลุ่มหลง งมงาย มั่วสุมสิ่งเสพติด” โดยพระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทธสาวโก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา การสัมภาษณ์บุคคลตัวอย่าง “คืนคนดีสู่สังคม” โดยสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดพะเยา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพระธาตุจอมทอง

 

10723504_1468358193453591_41391485_n

10716208_1468358333453577_155030054_n