เชียงราย-เยาวชน Y-SDN แม่จัน เข้าพบรองผู้ว่าจังหวัดแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เยาวชนกลุ่ม Y-SDN อ.แม่จัน จ.เชียงราย ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมด้านการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงราย ได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อแจ้งสถานการณ์ ผลงานของกลุ่ม Y-SDN จังหวัดเชียงรายที่ผ่านมา และเสนอแนวนโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรม โดยท่านรองผู้ว่าฯให้ความสนใจประเด็นการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในเด็กและเยาวชน ทั้งนี้เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการทำงานให้แก่ท่านรองผู้ว่า ทั้งนี้ได้มีการนำแนวนโยบายดังกล่าวนำเสนอท่านผู้ว่าและคณะกรรมระดับจังหวัดต่อไป

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!