ประชาคมเชียงใหม่ ผลักยุทธศาสตร์งดเหล้า สู่มหานครแห่งสุขภาวะ

 

peaple-damrongpon-cnx

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ 16 เครือข่าย จัดงานสมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ภายใต้โครงการ “สานพลังพลเมือง ร่วมปฏิรูปเชียงใหม่ ปฏิรูปประเทศไทย ให้เชียงใหม่เป็นมหานครแห่งสุขภาวะ” โดยมีสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 500 คน มาระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการกำหนดวิสัยทัศน์ และข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่การเป็น “มหานครแห่งสุขภาวะ”

peaple-damrongpon-002

นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา เครือข่ายหลักประกันสุขภาพและรัฐสวัสดิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ในการจัดงาน สมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2557การ จัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการลงมติใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่
1. การกำหนดวิสัยทัศน์ “เชียงใหม่มหานครแห่งสุขภาวะ”
2. การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายของแต่ละเครือข่าย
3. ข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย และข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญปฏิรูปประเทศไทยให้เชียงใหม่เป็นมหานครแห่งสุขภาวะ ซึ่งสุขภาวะด้านต่าง ๆ ในที่นี้หมายถึง สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา

 

นาย บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทาง อบจ.เชียงใหม่ ได้ทำงานผลักดันปฏิรูปเชียงใหม่เพื่อนำเชียงใหม่ไปสู่มหานครแห่งสุขภาวะอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญงานนี้ทางนายก อบจ.เชียงใหม่ได้สนับสนุนการร่วมปฏิรูปของเครือข่ายอย่างเต็มที่

 

ทั้งนี้การที่แลกเปลี่ยนบนความหลากหลาย ในเส้นทางเดียวกัน เพื่อให้การพัฒนาเชียงใหม่ มีความเป็นเอกภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวและนำข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญนั้น ให้กำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกด้าน ทั้งการศึกษา รับบริการสุขภาพ กระบวนการยุติธรรม และสิทธิชุมชนในการจัดการตัวเองต่อไป สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่  พระครูสมุห์วิเชียร คุณธมโม ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053848489

 

เรียบเรียงโดย ดวงจันทร์ นันตา
นักวิชาการหนุนเสริมและประเมินผล งานยุทธศาสตร์ฯเชิงพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน