31 ธันวาคม 2564 หน้าต่างพระธรรมวันสุดท้ายของ ปี พ.ศ.2564

31 ธันวาคม 2564 หน้าต่างพระธรรมวันสุดท้ายของปี

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระปัจฉิมวาจาก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานว่า ‘วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ’ แปลความว่า ‘สังขารมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด’ ดังนี้ ขอทุกท่านหันกลับมาพิจารณาสังขารธรรม หรือความปรุงแต่งในรูปและนาม ณ บัดนี้ แล้วจงฉุกคิดถามตนเองว่า ในขณะที่รูปและนามกำลังเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านได้อบรมเจริญปัญญา เป็นเสบียงแห่งอนาคตไว้มากน้อยเพียงไรแล้ว ท่านกำลังมีความประมาทในชีวิต เผลอคิดไปว่ายังเหลือเวลาอยู่อีกมากหรือไม่ ในเมื่ออันที่จริง ทุกคนไม่อาจทราบได้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไร ชีวิตนี้สั้นนัก เพราะฉะนั้น ‘ความไม่ประมาท’ ณ ขณะปัจจุบัน จึงเป็นบทสรุปแห่งพระบรมพุทโธวาทที่สั้นที่สุด แต่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับชาวพุทธทุกคน ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอให้ญาติธรรมสาธุชนทุกท่านดำรงตนด้วยสติและเจริญสุข เจริญธรรม ทุกประการด้วยเทอญ

เจริญพรในธรรม

พระจำเริญ จนฺทูปโม
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!