อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รงณรงค์วัดงดสูบบุหรี่โลก

โรงพยาบาลพาน, สสอ.พาน และเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย ร่วมกันรงณรงค์วันงดบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิก หยุดสูบ หยุดเสี่ยง เลี่ยงโควด-19 และเชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษาที่ใกล้จะมาถึงเร็วๆ และเชิญชวน”ลด ละ เลิกสุรา พาครอบครัวเป็นสุข” โดยเน้นเยาวชนและสตรี เพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนงดดื่มสุราตลอด 3 เดือนช่วงเข้าพรรษา และนำไปสู่การลด ละ เลิกดื่มสุรา