จ.พะเยา-บ้านตุ่นใต้ วางมาตราการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการป้องกันโควิด-19

บ้านตุ่นใต้ ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา อีก 1 พื้นที่ที่ชุมชนมีมาตราการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการป้องกันโควิด-19 โดยมีวางเป้าหมายไว้ 3 ด้าน ๆการจัดสภาพแวดล้อมไม่ให้ตั้งวงดื่มสุรา ร้านค้าให้จำหจ่ายจำ พบร.สุราปี 51 ด้านที่ 2.การพื้นที่ดี เช่น ข่วงวัฒนธรรม และแปลงสาธิต ทำให้คนในชุมชนได้มาพบปะ พูดคุยกัน ด้านที่ 3 เยาวชน จะมีการอบรมสื่อสร้างสรรค์ และค้นหาต้นทุน เช่นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน( มัคคุเทศน้อย) และเยาวชนรู้เท่าทันสุราและป้องกันโควิด-19 วันนี้ ปลัดจังหวัดพะเยา โดยนายเทวา ปัญญาบุญ และคณะทำงานมาดูงานและประเมินผลการดำเนินงาน ผู้นำเข็มแข็งของจังหวัด ทั้งนี้เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดพะเยาได้นำเสนอต่อปลัดจังหวัดให้มีคณะทำงานขับเคลื่อนระดับจังหวัดเพื่อให้ครอบคลุม โดยใช้กลไก พชอ.และให้ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์อำเภอ 4 ด้าน เช่น ชุมชนคนสู้เหล้า การกระตุ้นเฝ้าระวัง เด็กเยาวชน และบุญประเพณี จะได้เสนอให้จังหวัดต่อไป (ให้นัดคุยกันพร้อม)
error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!