พะเยา-เครือข่ายงดเหล้าพะเยา จัดอบรมเพิ่มความรู้พัฒนาทักษะกิจกรรมสร้างสรรค์แก่แกนนำเยาวชน

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับประชาคม จังหวัดพะเยา และปกครองเมืองพะเยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะแกนนำเยาวชนทำกิจกรรมเปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ อุทยานแห่งชาติแม่ปิม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา มาเป็นประธานการอบรมเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะแกนนำเยาวชนทำกิจกรรมเปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ จังหวัดพะเยา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 ตำบล 3 อำเภอ คือ ตำบลบ้านมาง อ.เชียงม่วน ต.บ้านตุ่น เมือง และตำบลบ้านเหล่า อ.แม่ใจ จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คนโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้เยาวชนและคนในชุมชนตระหนักถึงโทษพิษภัยของเหล้า
  2. เพื่อลดจำนวนผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหม่ในกลุ่มเด็ก-เยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี
  3. เพื่อเพิ่มจำนวนอาสาสมัครและสร้างเครือข่ายที่ทำงานเรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน

ทั้งนี้นายอำเภอกล่าวย้ำว่า เยาวชนรุ่นใหม่ถือว่าเป็นช่วงวัยที่มีความคิดทันสมัย มีศักยภาพ และมีความเป็นพลเมือง การเปิดพื้นที่สร้างโอกาสให้ได้แสดงพลังจะทำให้เด็กและเยาวชนสามารถดึงศักยภาพของตัวเองสร้างสรรค์สิ่งที่ดีได้เกิดความภาคภูมิใจในการได้ลงมือทำ เป็นเกราะป้องกันที่เข้มแข็งให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีภูมิคุ้มกัน ปกป้องตนเองให้ และร่วมรับผิดชอบสังคมชุมชนของตนเองต่อไป

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!