ลำปาง-บ้านหวดจัดกิจกรรมขับเคลื่อนงานชุมชนปลอดเหล้าและกิจกรรมชมรมคนหัวใจเพชร

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง สถาบันแสนผญ๋า ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนงานชุมชนงดเหล้าเข้าพรรษา ขับเคลื่อนชมรมคนหัวใจเพชรและหัวใจหิน (ชวน ช่วย เชียร์ตลอดพรรษา) เพื่อให้คนในชุมชนคนหัวใจเพชรระดับตำบลบ้านหวด ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการปฏิญาณตนในช่วงเข้าพรรษา ทั้งในเรื่องของ ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตและการ ลด ละ เลิก เหล้า ตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาละหลังเข้าพรรษา ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์คือ มีทั้งกลุ่มที่หลุดตัวไปกินเหล้า กลุ่มที่งดเหล้าได้ครบพรรษา และกลุ่มที่ไม่ได้กินเหล้าเลยตลอดปี กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เกิดผู้เข้าร่วมปฏิญาณตนเข้าพรรษา ครบพรรษาเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเกิดชุดความรู้และกระบวนการในการพัฒนาการของคนในชุมชนในเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษา

ทั้งนี้ ได้มีการทบกวนกิจกรรมที่หมู่บ้านได้ทำมาแล้วได้เกิดผลการตอบรับในทางที่ดี เช่น งานศพปลอดเหล้า ในส่วนงานบุญ ประเพณีต่าง ๆ ก็เริ่มปลอดเหล้าเฉพาะพื้นที่ห้าม และข้อกฎหมายกำหนด แต่การดื่มก็มีอยู่บ้าน สำหรับพื้นที่อยากจะขับเคลื่อนงานเหล่านี้ทางสถาบันแสนผญ๋าก็จะมีการสนับสนุนให้ชุมชนขับเคลื่อนการลด ละ เลิกเหล้าในงานบุญประเพณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน และการตั้งชมรมคนเลิกเหล้าภายในชุมชน รวมถึงการพัฒนาทักษะแกนนำภายในพื้นที่เพื่อให้สามารถทำงานขับเคลื่อนงานในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ ในการต้องขอบคุณ อบต.บ้านหวด สสอ.งาวลำปางที่เห็นความสำคัญและดำเนินการพื้นที่อย่างต่องเนื่อง ทั้งนี้เพื่อนลดความเสี่ยงจะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!