จังหวัดพะเยา อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551

วันที่ 12 กันยายน 2563 ประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อ.เมืองพะเยาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและทักษะการสื่อสารแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของอปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม. ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นที่ตำบลบ้านตุ่น จำนวน 50 คน โดยมีนายขวัญตระกูล หาญกล้า ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองพะเยา ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอเมืองพะเยาเป็นประธานเปิดอบรม และการสนับสนุนวิทยาจากสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ปกครองอำเภอเมืองพะเยา ให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.สรรพสามิต 2560 , พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวในชุมชน โดยเน้นการเฝ้าระวัง ป้องปราม ป้องกันมิให้กระทำผิดกฎหมายโดยการใช้ทักษะการสื่อสารของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี

ภาพและข่าวโดย ลออ มหาวรรณศรี

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!