ชุมชนคนสู้เหล้า”คนหัวใจเพชร”บ้านหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันนี้ (7 กันยายน 2563) ที่วัดหัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง สถาบันแสนผญ๋า และศูนย์ประสานงานครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนยน ได้ลงพื้นที่เพื่อทบทวนกิจกรรมของกลุ่มจิตอาสาชวนงดเหล้า วันนี้กลุ่ม“คนหัวใจเพชร” นักสู้จิตอาสา งดเหล้าครบพรรษา ทำความดีถวายพ่อ ในปีนี้ทางสถาบัน และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนให้เป็นเครือข่ายองค์กรงดเหล้าขึ้น เพื่อทำงานรณรงค์งดเหล้า เริ่มจากการรณรงค์ให้สิ่งแวดล้อมปลอดเหล้า ต่อมาคือ ทำให้เลิกเหล้าจึงเกิดเป็นโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งต้องการชวนให้คนเกิดแรงบันดาลใจในการเลิกเหล้า ในปีนี้มีเป้าหมายสนับสนุนให้เกิดการตั้งชมรมคนหัวใจเพชร ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่เลิกเหล้าโดยเด็ดขาด ได้อย่างต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป มารวมตัวกันเพื่อที่จะให้กำลังใจกัน ช่วยเหลือกัน และเพื่อจะไปแสดงตัวเป็นบุคคลต้นแบบที่สามารถเลิกดื่มสุราได้อย่างเด็ดขาด โดยจะเน้นความร่วมมือจากชุมชน ในการชวน ช่วย ชม เชียร์ ให้คน ลด ละ เลิกการดื่มสุรา จึงต้องทำอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการฯ

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!