พะเยา-บ้านตุ่นใต้ อ.เมืองพะเยา จัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนคนสู้เหล้า

เมื่อวที่1กันยายน2563 ประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา นายสุทัศน์ มหาวรรณศรี เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานชุมชนบ้านตุ่นใต้ หมู่ที่1 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา ประกอบด้วย ผู้นำชุมชุมชน นายวิจิตร ใหม่นา ผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะทำงาน พระสงฆ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มอสม. กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่1 รวม จำนวน 25 คน ณ วัดตุ่นใต้ มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สสส มีโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนงาน การวางแผนจัดทำและเก็บข้อมูล การจัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนคนสู้เหล้า เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายชุมชนต้นแบบลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!