ลำพูน-อ.ป่าซาง ลงนาม MOU หน่วยงานในพื้นที่ 8 ตำบล ขับเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2563 นางสาวภัทรพร ลายจุด นายอำเภอป่าซาง เป็นประธาน ทำ  MOU งดเหล้าเข้าพรรษา ในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา มีการรณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุขทุกรูปแบบ และรณรงค์ให้งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะเวลา 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค.2563 เป็นต้นไป ในการนี้เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับอำเภอป่าซางได้ลงนามความร่วมมือ (MOU)ในการที่จะงดดื่มและชักชวนคนอื่นให้ร่วมงดดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา เพื่อสุขภาพของตนเอง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและสำคัญสุดเพื่อเป็นการทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่10

ในอำเภอป่าซางมีทั้งหมด 8 ตำบล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสุขภาพที่ดีและลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ผู้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ ลด ละ เลิก ห่างไกลจาก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และได้จัดกิจกรรมเชิดชูคนบวชใจ ปฏิญาณตนงดเหล้า เข้าพรรษา ครบ 3 เดือน มีผู้เข้าร่วมปฏิญาณตนบวชใจงดเหล้าตลอดชีวิต ครบ 3 ปีขึ้นไป ( คนหัวใจเพชร )   ซึ่งจะมีการขยายผลและสร้างเครือข่ายขยายไปทุก หมู่บ้าน และ ทุกอำเภอในจังหวัดลำพูนต่อไป

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!