SEE TO SEE Project

SEE to SEE รับสมัคร เยาวชน ร่วมดำเนินงาน อายุระหว่าง 15-25 ปี มีพื้นที่อาศัยอยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.พะเยา จ.แพร่ จ.น่าน และ จ.แม่ฮ่องสอน และไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก สสส. มาก่อน มีความสนใจดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ หรือ เชิงนวัตกรรม ที่เกี่ยวโยงกับเทคโนโลยีดิจิตอล รวมกลุ่มตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ดำเนินการ 1 กลุ่ม / 1 โครงการย่อย รับทั้งสิ้น 40 โครงการย่อย สนับสนุนทุนดำเนินงานไม่เกิน 65,000 บาท ต่อ โครงการย่อย (งบประมาณนี้ใช้ดำเนินกิจกรรมมิใช่ค่าตอบแทนผู้ดำเนินงาน) มีระยะดำเนินการ 6 เดือน สามารถเข้าร่วมกิจกรรพัฒนาศักยภาพและถอดบทเรียนที่ หน่วยจัดการฯ จัดขึ้นได้ ประเด็นโครงการย่อยที่เปิดรับ การป้องกันแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณี […]