พะเยาจัดกิจกรรม “วิ่งพักตับ@หล่ายกว๊าน” รณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายงดเหล้าเข้าพรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม “วิ่งพักตับ@หล่ายกว๊าน” เพื่อส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมกันออกกำลังกายรวมทั้งในเรื่องของการ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ในเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ ซึ่งมีนักวิ่งจำนวนมากกว่า 700 คนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 05:00 น. เหล่านักวิ่งมินิมาราธอนและนักวิ่งฟันรัน รวมกว่า 700 คนต่างเข้าร่วมกิจกรรม “วิ่งพักตับ@หล่ายกว๊าน” ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. ร่วมกันจัดขึ้นบริเวณท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิ่วตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีนายอำเภอเมืองพะเยาเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกายและสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งในเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ ซึ่งในการวิ่งดังกล่าวได้มีการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรและวิ่งฟันรันระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยเส้นทางวิ่งนั้นจะเป็นการวิ่งบริเวณถนนริมกว๊านพะเยาฝั่งทิศตะวันออก ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการวิ่งครั้งนี้มากกว่า 700 คน เข้าชมทั้งหมด : 22

เครือข่ายงดเหล้าจัดเวทีประชุมติดตามจังหวัดยุทธศาสตร์ระดับภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีติดตามโครงการจังหวัดยุทธศาสตร์ระดับภาคเหนือ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา สำหรับเวทีติดตามโครงการจังหวัดยุทธศาสตร์ระดับภาคเหนือครั้งนี้เป็นเวทีติดตามเครือข่ายการทำงาน 2 ภาค คือ ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง โดยมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนการขับเคลื่อนงานในแต่ละจังหวัด การทบทวนภาพรวมเป้าหมาย เพื่อพัฒนาโครงการและการทำงานร่วมกับกลไกนโยบายระดับจังหวัด รวมถึงการเชื่อมร้อยงานเชิงประเด็นต่างๆและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจังหวัดยุทธศาสตร์ 11 จังหวัดในเขตภาคเหนือ โดยแบ่งเป็นหัวข้อภาพรวมของแผยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานโครงการ รวมถึงความคืบหน้าผลการดำเนินการที่วางไว้ และการแลกเปลี่ยน ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับและหนุนเสริมในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดต่อไป   เข้าชมทั้งหมด : 200

ศูนย์วิจัยปัญหาสุราจัดประชุมวิชาการสุรา “เหลียวหลังแลหน้า” เพื่อขับเคลื่อนเรื่องเหล้าในภาคเหนือบน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “เหลียวหลังแลหน้า การขับเคลื่อนเรื่องงดเหล้าภาคเหนือตอนบน” จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อแผนที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก   ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมเป็นส่วนของการขับเคลื่อนงานและการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการแก้ปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องนี้ร่วมกับภาคี เพื่อการพัฒนาการแลกเปลี่ยนและแก้ปัญหาร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตภาคเหนือตอนบนและนำไปบูรณาการในพื้นที่ของตนเองต่อไป ทั้งนี้ภายในการประชุม โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพและโอสถกรรมานุบาล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นภาคเช้าและบ่าย โดยมีการเสวนาเรื่อง Panel Discussion ผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2557 และภายในการเสวนา ยังแยกเป็นกิจกรรมเสวนาย่อยเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A คือ ประสิทธิผลของการบังคับใช้ พรบ.แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 กลุ่ม B รู้เท่าทันตลาดการสร้างพื้นที่ปลอดเหล้าของเยาวชน […]

พิธีปิดโครงการอบรมสายสืบสุรา ให้กับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ว่าที่ ร้อยตรีสมัย คำชมภู นายอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และปิดโครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมอบรมสายสืบสุรา รุ่นที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมชุมจากชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตกำนัน และแพทย์ประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระครูพิพิธสุตาทร จากวัดสวนดอก พระอาจารย์ นันทญาณี ภิกษุณี จากนิโรธาราม นางสาวอรุณี ชำนาญยา คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดพะเยา นายปัณณทัต ใจทน สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พันตำรวจโทมนตรี  ภูสะอาด รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นายธงชัย ยงยืน หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมสายสืบสุรา จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจ สามารถจัดการปัญหาต้นน้ำในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     ด้านนางปิยะรัตน์ จงถนอม […]