เครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ ร่วมภารกิจ 16 ปี “พลังเครือข่าย สานสุขทั่วไทย ปลอดภัย ปลอดเหล้า

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายงดเหล้าจัดกิจกรรมประชุมใหญ่ในวาระครบรอบ 16 ปี SDN100: 16 ปี เราสู้ไปด้วยกันเพื่อการเปลี่ยนแปลง “We fight for Change” ณ ห้องประชุมโรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี โดยมีเภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในงาน พร้อมทั้งอาจารย์มานพ แย้มอุทัย อาจารย์พรหมมินทร์ กันธิยะ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ให้เกียรติมาร่วมให้กำลังใจและเป็นสักขีพยานในการจัดงาน ทั้งนี้มีแกนนำสำคัญตอบรับเข้าร่วมการประชุมจำนวน 350 คน การจัดงานครั้งนี้ นอกจากทบทวนผลงานการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยตลอดระยะเวลา 16 ปีแล้ว ยังสะท้อนการทำงานเชิงอุดมการณ์บนภารกิจสร้างสุขภาวะชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการเติมเต็มพลังใจ พี่น้องเครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ และสร้างกระแสสังคม ชูประเด็น “แอลกอฮอล์ เป็นอุปสรรคของการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในขณะที่ช่วงค่ำ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ การเดินวิ่ง Udonthani Night Run 2019 “วิ่งพักตับ ปอดขยับ ตับพักผ่อน” โดยร่วมกับทางจังหวัดอุดรธานี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และเครือข่ายพันธมิตร […]

สคล.เหนือบน จัดกิจกรรม “14 ปี สานพลังเครือข่ายประชาคม เพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า”

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน จัดงานครบรอบ 14 ปี สานพลังเครือข่ายประชาคม เพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวทัศนีย์ ศิลปะบุตร คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมพิธีเปิด นายธงชัย ยงยืน หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า ทางศูนย์ฯได้จัดกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูเกียรติ หนุนเสริม ให้กำลังใจคนทำงานที่มีความมุ่งมั่น เสียสละ รวมถึงการเชิดชูหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เป็นแบบอย่างความร่วมมือและการทำงานในการป้องกันแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพ อาทิ […]

อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานลดละเลิกการสูบบุหรี่และดื่มสุรา

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเป็นประธานประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานลดละเลิกการสูบบุหรี่และดื่มสุราของอำเภอเวียงชัยประเด็นการสร้างมาตรการอำเภอ/การป้องกันนักสูบนักดื่มหน้าใหม่/ชุมชนต้นแบบคนหัวใจเพชร/การบังคับใช้กฏหมายและการรณรงค์ในวันที่31/5/62วันงดสูบบุหรี่โลกขอบพระคุณท่านนายอำเภอสกล แก้วปวงคำ นพ.ธวัชชัย ใจคำวังผู้อำนวยการรพ.สมเด็จพระญาณสังวร ท่านสาธารณสุขอำเภอเวียงชัย หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีทุกแห่ง กำนันทุกตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน และจิตอาสาชมรมคนหัวใจเพชรทุกท่านที่มีส่วนร่วม สร้างสิ่งดีๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเวียงชัย Suchi News เข้าชมทั้งหมด : 127

บ้านจอเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย ทำประชาคมการขับเคลื่อนงานศพปลอดเหล้า และปลอดการพนัน

  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านจอเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย คณะกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกได้มีการประชุมการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ เพราะสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ดื่มสุราในชุมชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีนักดื่มหน้าใหม่ที่มีอายุน้อยลง ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายทั้งต่อตัวผู้ดื่มเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ต่อครอบครัว ต่อชุมชน นอกจากนี้สุรายังก่อให้เกิดปัญหาการใช้สารเสพติดอื่นๆ แนวทางการดำเนินงานในการประชุมวันนี้ ประชุมแกนนำชุมชนป้องกันแก้ไขปัญหา และสร้างต้นแบบ วิเคราะห์ปัญหาชุมชน  เรียงลำดับความสำคัญของปัญหา ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนกำหนดมาตรการการดำเนินงาน งานศพปลอดเหล้า สนับสนุนป้ายรณรงค์งานศพปลอดเหล้าในชุมชน เก็บไว้ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกแห่ง และนำไปติดในงานศพเพื่อกระตุ้นเตือนให้ชุมชนได้รับทราบและปฏิบัติตาม ผู้นำชุมชนและแกนนำประชาสัมพันธ์กำกับติดตามและจัดการตามมาตรการชุมชน ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เจ้าภาพที่จัดงานศพปลอดเหล้า มอบใบประกาศเกียรติคุณเป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชน   เข้าชมทั้งหมด : 157

จังหวัดเชียงใหม่สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ลดปัจจัยเสี่ยง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ วัดเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คณะทำงานขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ลดปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย อ.เมือง อ.ดอยสะเก็ด อ.แม่ริม อ.ไชยปราการ อ.พร้าว อ.สันป่าตอง และอำเภอแม่วาง ได้จัดประชุมสรุปบทเรียนการทำงานทั้ง 6 อำเภอ และวางแผนการขับเคลื่อนงานต่อไป โดยสาระสำคัญและแนวทางดังนี้ -ขับเคลื่อนชมรมคนหัวใจเพชร ชักชวนคนงดเหล้า -ธรรมนูญสุขภาพตำบลปลอดเหล้า และ บุหรี่ -ทำ MOU ร่วมกัน -ขยายเครือข่ายและเชื่อมเครือข่าย -เชื่อมเครือข่ายภาคี /คณะสงฆ์ -สร้างความเข้าใจกับผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ -หนุนเสริมการทำงานของรัฐ -ผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดี -อบรม พ.ร.บ. สุราและยาสูบ อสม./เจ้าหน้าที่/ หัวหน้าศูนย์ราชการ/พระวิทยาธิการ เข้าชมทั้งหมด : 129

อบต.เมืองมาย ได้มีการงานถอดบทเรียนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ อบต.เมืองมาย ได้มีการงานถอดบทเรียนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561 ของ อบต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 8 พ.ค.62 มีผู้เข้าโครงการ 216 คน ผ่าน 195 คน ไม่ 21 คน ผู้เข้าร่วมงานมีน้อย ผู้นำบางส่วนไม่ค่อยให้ความสนใจเนื่องจากอาจยังไม่เลิกดื่มได้ แต่ผู้ที่มา ร่วมถอดบทเรียนอยากให้จัดตลอดไปเพราะเห็นผลจากตัวเอง และครอบครัว เข้าชมทั้งหมด : 126

จังหวัดลำปางจัดพิธียก ย่องเชิดชูคนหัวใจเพชร (เลิกเหล้าตลอดชีวิต) ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ณ วัดเกาะวารุการาม อ.เมือง จ.ลำปาง ประชาคมงดเหล้าจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ได้งานเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ เลิกเหล้าชีวิต จำนวน 150 คนประกอบด้วยคนหัวใจเพชร  ต.ร่องเคาะ ต.บ้านหวด ต.เสริมงาม ต.นาบอน ต.เสริมซ้าย ทั้งนี้ยังจัดทำฐานข้อมูลคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกับอำเภอขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ผู้ที่ผ่านการอบรมวันที่สามารถไปเป็นวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดได้ และเอาประสบการณ์จริง เล่าสู่ให้ผู้ที่กำลังคิดจะเลิกได้ตัดสินใจ และมีเพื่อน มีพี่ มีน้องคอยเป็นกำลังใจให้   เข้าชมทั้งหมด : 180

พานรันเนอร์ (วิ่งเล่นน้ำกับพานรันเนอร์) วิ่งให้สนุกปลอดแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 ทีมงาน พชอ. และทีมนักวิ่งพานรันเนอร์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์”พานรันเนอร์ สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ กำหนดเส้นทางวิ่งเริ่มจาก ตลาด​นัดคลองถม ผ่านหน้าตลาด เข้าซอยทข้างโรงเรียนศิริมาต ผ่านฌาปณสถานบ้านฮ่องหลง ตรงไปทางบ้านฮ่องหลง ออกซอยบ้านครูศิลป์ เลี้ยวซ้ายตรงไปหลังอำเภอ ถึงหลังอำเภอ เลี้ยวขวาลงหลังกาด ออกหน้าปั้ม ตรงไปจุดสตาร์ทระยะทางประมาณ 4.5 กม. สำหรับการวิ่งครั้งนี้มีกฎหมายกติการดังนี้ 1.ห้ามดื่มสุราของมึนเมาเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้โดยเด็ดขาด📍 2.ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท📍 3.แต่งกายให้เหมาะสมกับกิจกรรม📍 4.ใช้ความระมัดระวังในการวิ่งเล่นน้ำสงกรานต์📍 5.ช่วยกันรักษาความสะอาดตลอดระยะเส้นทางวิ่ง ไม่ทิ้งขยะเรี่ยราด📍 🔕🔕หากฝ่าฝืนหรือเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น…… ทางทีมงานนักวิ่งพานรันเนอร์ ได้ทำหนังสือ แจ้งขอใช้เส้นทางไปทาง สภ.พาน เพื่อทำกิจกรรมในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว และยังมีรถสนับสนุนของทางสมาคมกู้ภัยพาน มาร่วมอำนวยความสะดวกในขบวนวิ่งในครั้งนี้ด้วย…… ขอบคุณทีมงาน :ภาพ และข่าวโดยทีมงานพานรันเนอร์   เข้าชมทั้งหมด : 173

เมืองพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมขบวนรณรงค์สร้างพื้นที่ปลอดเหล้า สงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ รอบกว๊านพะเยา

วันที่ 12 เมษายน2562 เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา สภาเด็กเยาวชนพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา และพชอ.เมืองพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมขบวนรณรงค์สร้างพื้นที่ปลอดเหล้า สงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ รอบกว๊านพะเยา จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ 60 คน โดยมีน.ส.จุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กิจกรรมในวันนี้บูรณาการงานลด ละ เลิกบุหรี่ร่วมด้วย มีการให้ความรู้โดยแจกเอกสาร สติกเกอร์เกี่ยวกับพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและร้านค้าร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมาย เที่ยวสงกรานต์อย่างปลอดภัยและมีความสุข   เข้าชมทั้งหมด : 134

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปล่อยขบวนสงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดยไร้แอลกอฮอล์

วันนี้ (10 เมษายน 2562 ณ ด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง)นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน และ ศป.ปส อ แม่จัน กลุ่มงานงานยาเสพติด สสอ แม่จัน ประชาคมงดเหล้า จ.เชียงราย และชมรมคนหัวใจเพชร ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรณรงค์ช่วง 7 วันอันตราย ภายใต้สงกรานต์ กลับบ้านปลอดภัย โทรไม่ขับ ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย และออกปฏิบัติงาน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ ร้านขายของชำ ร้านจำหน่าย สุรา บุหรี่ และ ร้านจำหน่ายอาหาร ให้ ปฏิบัติตาม พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแลกอฮอล์ และ ผลิตภัณฑ์ ยาสูบ ในพื้นที่รอบตลอด อ แม่จัน จำนวน 15 ร้านค้า ภาพและข่าวโดย :ศสม.แม่จัน และ รพ.แม่จัน […]

1 2 3 4 5 56