บ้านใหม่สหสัมพันธ์ อ.ปาย ประกาศธรรมนูญสุขภาพว่าด้วยงานศพปลอดเหล้า

ธรรมนูญชุมชนบ้านใหม่สหสัมพันธ์เรื่อง “งานบุญงานศพปลอดเหล้า”จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชุมชนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสุขเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่มีการใช้เครื่องมือในรูปแบบและระดับต่างๆ ได้แก่ ธรรมนูญสุขภาพทั้ง ในระดับชุมชน-ตำบล-อำเภอ-จังหวัด ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปิดโอกาสให้ภาคี เครือข่าย ระดับพื้นที่ สามารถจัดทำธรรมนูญว่าด้วย ระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่ของตนเองโดยต้องไม่ขัดแย้งกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขแห่งชาติ ทั้งนี้ จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม การปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ใช้ข้อมูลวิชาการและการจัดการความรู้เป็นสำคัญ เพื่อให้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่สะท้อนเจตนารมณ์และเป็นพันธะร่วมกันของสังคม ให้สังคมสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของระบบสุขภาพในอนาคต   นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานในงานธรรมนูญชุมชนบ้านใหม่สหสัมพันธ์เรื่อง “งานบุญงานศพปลอดเหล้า” การที่ทุกคนให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสุราที่เกิดขึ้นในชุมชนมาหลายปี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายการเลี้ยงในงานบุญ งานประเพณีที่เจ้าภาพต้องจ่ายค่าเหล้า ค่าเบียร์เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาเป็นหนี้ เป็นสินตามา รวมงานบุญประเพณีที่สำคัญของชุมชนอย่างงานปีใหม่ “งานกินวอ” ชุมชนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ก็มีค่าใช้จ่ายค่าเหลี้า ค่าเบียร์รวมกันมากว่า 1,000,000 บาทในแต่ละปี และมีปัญหาต่างๆอีกมากมาย จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทางชุมชนได้มองเห็นความสำคัญของปัญหานี้ และได้ทำข้อตกลงมีมติร่วมกันประกาศเป็นธรรมนูญของชุมชน ซึ่งจะส่งผลดีต่อพี่น้องตลอดจนลดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาอื่นๆ ตามมา นายอำเภอกล่าว ด้านนายอนุชา ภูรีรุจา ผู้ใหญ่บ้านใหม่สหสัมพันธ์ […]

คณะทำงานลดปัจจัยเสี่ยงลำปาง เยี่ยมให้กำลังผู้งดเหล้าเข้าพรรษา โดยเน้นให้ชมรมคนหัวใจเพชรเป็นพี่เลี้ยง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 คณะทำงานขับเคลื่อนงานลดปัจจัยเสี่ยง จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย นายชาญ อุทธิยะ ,นายประสิทธิ์ อิ่มปัญญา นายกิติ ศรีอาวัชราการ ได้ลงพื้นที่บ้านดอนแก้ว ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ บ้านแหง ต.บ้านแหง อ.งาว บ้านแม่สุก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม การลงพื้นที่ของชมรมลดละเลิกเหล้ามีเป้าหมายให้เกิดสี่ใจคือ กำลังใจ ที่จะสามารถอยู่ให้ครบพรรษา คนใกล้ชิด ลูกครอบครัว มีผลอย่างมากที่ทำให้เกิดกำลังใจเลิกเหล้าได้สำเร็จช่วง 1 อาทิตย์แรกจะทำได้ยาก เพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องเอาชนะใจตัวเอง ให้ความมั่นใจ คณะทำงานจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนในพื้นที่ สามใส่ใจ ไม่ทอดทิ้งกัน ไม่ว่าคนในชุมชนจะมีปัญหาด้านใด กรรมการหมู่บ้านต้องช่วยกัน และหาทางออกร่วมกัน การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมพัฒนากิจกรรม และดำเนินโครงการในพื้นที่อย่างยั่งยืน รวมถึงการกระตุ้นการโดยให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนใจไปเป็นเลิกดื่มตลอดไปโดยได้เน้นคนหัวใจเพชรแต่ละพื้นที่ได้ช่วยเหลือกันในกลุ่ม   เข้าชมทั้งหมด : 67

อำเภอบ้านโฮ่งประกาศเจตนารม และปฏิญาณตนรวมทั้งมอบสมุดลงชื่อร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านโฮ่ง เวลา 09.30 น. นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์งดเข้าเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ และกระตุ้นให้ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเข้าพรรษาระหว่างวันที่17ก.ค.-13 ต.ค.2562 โดยจัดให้มีการประกาศเจตนารม และปฏิญาณตนรวมทั้งมอบสมุดลงชื่อร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา แก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทุกแห่ง ณ หอประชุมอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน   เข้าชมทั้งหมด : 65

พะเยา-อ.เชียงคำ จัดกิจกรรมงดเหล้าฯ ภายใต้แคมเปญ “ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า”

16 ก.ค.62 เวลา 06.30 น. นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงคำ ร่วมตักบาตรทำบุญ/ถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กับพี่น้องศรัทธา ณ วัดหย่วน หมู่ที่ 3 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาโดยพระครูสุภัทรพรหมคุณ เจ้าคณะอำเภอเชียงคำ/เจ้าอาวาสวัดหย่วน เป็นประธานในพิธี แสดงธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา และในภาคบ่าย จักมีการถวายเทียนจำนำพรรษา และการเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในภาคค่ำเป็นลำดับในโอกาสนี้ พี่น้องศรัทธาที่มาร่วมทำบุญพร้อมใจกันให้คำปฏิญาณและลงนามเข้าร่วมกิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” ภายใต้แคมเปญ “ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า” ด้วย   ภาพและข่าวโดย : นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ เข้าชมทั้งหมด : 89

เชียงราย-อ.พาน จัดกิจกรรม ตับจะดีขึ้นเมื่อเลิกเหล้าวันนี้ ณรงค์ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้รณรงค์ เชิญชวนให้คนเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา และการดึงคนเข้าร่วมงดเหล้าให้ได้ตลอดพรรษา คือ ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งการปฏิญาณตนการงดเหล้าเข้าพรรษา ถือเป็นหนึ่งในการลดบาป เป็นการบำเพ็ญบารมี นอกจากดีต่อตับ ดีต่อสุขภาพตัวเอง ยังดีต่อชุมชนและสังคมโดยรอบ ช่วยลดอุบัติเหตุ ถือเป็นการสร้างบุญบำเพ็ญบารมีแก่ตัวเอง ขณะที่คนชวนงดเหล้าเข้าพรรษาก็จะได้อานิสงส์จากการช่วยให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วย ภาพโดย ยุพดี โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย เข้าชมทั้งหมด : 90

ลงพื้นที่ ไปเรียนรู้ ไปกินอยู่กับชุมชนบ้านผาเผือก – ธงชัย ยงยืน

ลงพื้นที่ ไปเรียนรู้ ไปกินอยู่กับชุมชน ธงชัย ยงยืน บ้านผาเผือกเป็นชุมชนชาติพันธุ์ “มูเซอดำ” เป็นชุมชนเล็กๆ ห่างจากตัวอำเภอปางมะผ้า ราวๆ 20 กิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ 62 ครัวเรือน ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อน และป่าอันสมบูรณ์ หลังจากฟังผู้นำชุมชน จึงรู้ที่มาของชื่อหมู่บ้าน คำว่า ผา มาจาก หน้าผาถ้ำที่อยู่ท้ายหมู่บ้าน และคำว่าเผือก มาจาก สีของหน้าผาถ้ำ ซึ่งเป็นสีเทาขาว หรือเรียกง่ายๆว่า สีเผือก เลยตั้งชื่อหมู่บ้านเป็น หมู่บ้านผาเผือก ปัจจุบันมี ผญบ.พีรพล ​พงศ์ณัฐวัตน์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีพ่อจ่าลอ ​คีรีวัฒนรัตน์ ​​เป็นแก่ลุ๊ป่าหรือแก่มูคนที่สี่ (ผู้นำทางจิตวิญญาณ) ชุมชนนับถือศาสนาพุทธ และผีบรรพบุรุษโดยมี แก่ลุ๊ป่า หรือแก่มู เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ เป็นผู้ดูแล และประกอบพิธีกรรมสำคัญของชุมชน วันที่14 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสเข้าร่วมเวทีประกาศ ธรรมนูญสุขภาพบ้านผาเผือก “ฮาแหล่ฮากา” เป็นภาษาลาหู่ แปลว่า […]

อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน kick off งดเหล้าเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 สาธาณสุขอำเภอเชียงกลาง ได้ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงาน พชอ.ได้มีวาระพิเศษคือชัก ชวนให้แกนนำงดเหล้าเข้าพรรษาซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้น ลด ละ เลิกเหล้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกชนิด เสริมความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว จากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม ให้ประชาชน ลด ละ เลิกดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา และขอให้ประชาชนเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทำความดี ด้วยการ งดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา   เข้าชมทั้งหมด : 76

เครือข่ายประชาสังคมงดเหล้าอำเภองาว จังหวัดลำปาง ชวน นายอำเภอขับเคลื่อนงดเหล้าเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เครือข่ายประชาสังคมงดเหล้าอำเภองาว นำโดยท่านสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ สสอ.งาว มอบหมายท่าน รอง สสอ.คุณพิษณุ จีนใจเย็น พร้อมทั้ง คุณมานิต รัตนธนากร คุณแสงสว่าง สุตา คุณมยุเรีย รุ่งเจริญอารีย์จิต ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เข้าพบขอคำแนะนำแนวทางขับเคลื่อนงดเหล้าเข้าพรรษา และมอบสื่อรณรงค์ “พักตับ” งดเหล้าเข้าพรรษากับ ท่านประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภองาว โดยท่านจะนำสื่อ แจกจ่ายให้ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนขับเคลื่อนทั้ง 84 หมู่บ้่าน เต็มพื้นที่อำเภองาว ต่อไป ภาพและข่าวโดย มานิต เข้าชมทั้งหมด : 96

อำเภอปัว จังหวัดน่านจัดประชุม 3 ขยาย เน้นการสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะ 1+2

การสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะ 1+2 เป็นความสมัครใจ“อบรมแล้วก็ต้องมาทดลองทำและประยุกต์ใช้ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขปัว จ.น่าน นายสุทิน เขื่อนเปค เป็นประธานการประชุมโครงการ 3 ขยาย และกล่ามว่าการดำเนินงานที่ผ่าน ด้านจิตใจ ก็มีส่วนสำคัญ เช่นมีการจัดอบรมปฏิบัติธรรมและเยาวชน ด้วยการนั่งสมาธิโดยมีพระสงฆ์เป็นแกนนำสำคัญ ความสุขของชุมชน ไม่อาจระบุด้วยปัจจัยหนึ่งปัจจัยใด หากยังครอบคลุมด้วยหลายปัจจัยที่สามารถเข้าถึงได้ สัมผัสได้ เป็นสภาพสุขภาวะที่ก้าวหน้าและมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้ดียิ่งขึ้น คือการออกไปเยี่ยมให้กำลังใจ สร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนรับการสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยมีหน่วยการจัดการระดับพื้นที่ เช่น การดึงท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม และมีทีมงานสาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยง การขับเคลื่อนงานด้านปัจจัยเสี่ยง ทั้งเบาหวาน ความดัน เหล้า บุหรี่สามารถทำควบคู่กันได้ โดยผ่านระบบ หรือกลไก พชอ.ที่รองรับการเคลื่อนงานอยู่แล้ว จะเป็นการหนุนเสริมการทำงานให้ดียิ่งขึ้น สำหรับจังหวัดน่านในปีนี้ทีมพี่เลี้ยงคือ อ.ปัว จะเน้นเรื่องการการถอดบทเรียน ในส่วนการบำบัดก็ยังจะต้องทำต่อไปถึงแม้จะยากสักหน่อย อย่างน้อย 1-3 ที่เลิกได้และชีวิตเปลี่ยนก็ถึงว่าเป็นความสำเร็จระดับหนึ่ง แต่ก็ต้องมองไปว่าถึงเลิกไม่ได้เพราะอะไร และจะทำอย่างไรต่อ ก็ไม่ควรละทิ้งเขาเราต้องช่วยเขาต่อไป ในส่วนที่จะขยายปีนี้ประกอบด้วย อ.เชียงกลาง อ.สองแคว   […]

อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU งดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางสุพัตรา นิ่มกูล นายอำเภอเวียงหนองล่อง เป็นประธานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการปลอดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 3 ตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการปลอดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงหนองล่อง พร้อมรับนโยบายในการรณรงค์ปลอดเหล้าเข้าพรรษาในพื้นที่ นางสุพัตรา กลุ่มเพิ่มเติมว่า ในช่วงเข้าพรรษาถึงว่าเป็นโอกาสที่ดี และจะเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาสุขภาพ และชักชวนพ่อแม่ผู้ปกครองให้ลด ละ เลิกดื่มสุรา พร้อมทำงานกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า พัฒนาศักยภาพคนเลิกดื่มสุราตลอดชีวิต หรือ “คนหัวใจเพชร” นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรม พัฒนาจิตใจ ให้ผู้ที่ลด ละ เลิก การดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาให้สามารถเลิกได้ตลอดชีวิตต่อไป Suchi News เข้าชมทั้งหมด : 153

1 2 3 56