รอบสัปดาห์

สิงหาคม

16

2017

กรกฎาคม

27

2017

สคล. เหนือบนจัดประชุมวางแผนติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการหนุนเสริมประชาคมลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ไตรมาสแรก)  

เมื่อ่วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ 2007 อ […]

กรกฎาคม

27

2017

จ.ลำปาง จัดทำหลักสูตรอบรมนักศึกษโครงการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่กระตุ้นการบังคับใช้กฎหมายและเฝ้าระวังภัยปัจจัยเสี่ยงจังหวัดลำปาง

วันที่๒๑กรกฎาคม๒๕๖๐ พระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญผู้อำนวยการ […]