สสอ.เชียงม่วน จ.พะเยา จัดกิจกรรมติดตามแลกเปลี่ยนผู้ที่ปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

ขยายโอกาสด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยมีหน่วยการจัดการระดับพื้นที่ คนทำงานสร้างเสริมสุขภาพได้ใช้บริบทชุมชนในการขับเคลื่อนพื้นที่นั้น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ได้มีการจัดกิจกรรมติดตามประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการดำเนินงานสำหรับผู้ที่ปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และเข้ารับการบำบัด โดยมีเป้าหมาย 4 ประการ คือ สร้างความตระหนักและป้องกันปัญหาพื้นที่ฐานของชุมชน การฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ผู้ป่วยครบถ้วนทั้งทางกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ สามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวและชุมชนได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความตระหนักและป้องกันปัญหาการสูบบุหรี่และสารเสพติด การทำจิตสังคมบำบัด การทำสติบำบัด อาชีวบำบัด เป็นต้น เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวความคิดความเชื่อของผู้ป่วย สร้างความตระหนักด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยการเชื่อมกับเครือข่ายพระสงฆ์และหมู่บ้านศีล การสานพลังสังคม พลังวัฒนธรรม พลังศีลธรรม จริยธรรม อันจะเป็นพลังทางปัญญา ครอบครัว แกนนำชุมชน และหน่วยงานควรตระหนักและเข้าใจบทบาทของตนเองมากยิ่งขึ้น พร้อมให้การสนับสนุนผู้ให้เข้ารับการบำบัดด้วย กาย จิต สังคมบำบัด จะก่อให้เกิดการประสานงานเครือข่ายของครอบครัว และสามารถลดปัญหาต่างๆ ได้ Suchi News เข้าชมทั้งหมด : 74

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2562 “แอ่วยี่เป็งเชียงใหม่ ฮ่วมแฮงฮ่วมใจลดขยะ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์” โดยเน้นศิลปวัฒนธรรม ปลอดภัย ลดขยะ และส่งเสริมเยาวชนท้องถิ่นสืบทอดประเพณีอันดีงาม และฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนา และส่งเสริมท่องเที่ยวจังหวัด ซึ่งวันนี้มีหน่วยงานต่างๆ ได้เสนอแนะและข้อคิดดังนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ยูเนสโกประกาศรับรองให้เชียงใหม่เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรม และศิลปะบ้าน จึงได้ประสานทั้ง 25 อำเภอได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์และเน้นถึงความปลอดภัยเป็นหลัก การท่องเที่ยวเน้นเรื่องการ Pr.ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนเรื่องการปล่อยโคมไฟทุกหน่วยงานสามารถส่งข่าวให้การท่องเที่ยวช่วย Pr.ได้ และได้แจ้งให้ทางกงศุลต่างประเทศ และให้ทุกโรงแรมประสานกับอำเภอเรื่องการขอใบอนุญาต ส่วนของของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าก็จะเน้นความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน และขอให้ทุกหน่วยงานช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องการจำหน่วยสุราอันเสี่ยงต่อ พรบ.อยากให้ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แจ้ง ข้อควรคำนึงปลอดภัย ความเป็นล้านนาให้มากที่สุก การท่าอากาสยานเชียงใหม่ปีที่ผ่านมากเที่ยวบินยกเลิก 105 เที่ยวบินเพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย แต่ได้แจ้งให้ทุกสายการบินขึ้นลงก่อนเวลา 18.00 น. กลุ่มรักษ์เมืองเชียงใหม่ก็จะจัดกิจกรรมต๋ามผางผะติ๊ดส่องฟ้าปีที่ผ่านมาคร่าวประมาณ 1,300 คน แต่ปีนี้คงจะเพิ่มขึ้นเพราะมีหลายอำเภอสนใจเข้าร่วม แต่มีหลายเรื่องที่ขอความร่วมมือไม่ได้ มองเรื่องธุรกิจมากกว่าวัฒนธรรม การไม่ให้ความสำคัญต่อคนในพื้นที่ อื่นๆ ก็อยากให้มีเวทีเสวนาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง […]

อำเภองาว จังหวัดลำปาง ถอดบทเรียนงดเหล้าเข้าพรรษา

วันนี้ (24 สิงหาคม 2562) ณ รพ.สต.บ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง สถานบันแสนพญ่า และเครือข่ายงดเหล้าได้มีการลงพื้นที่หนุนเสริมการดำเนินงาน ในช่วงเข้าพรรษา ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของพื้นที่ในช่วงที่ผ่าน ประเด็นที่พูดคุยกันในวันนี้ประกอบด้วย พัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภองาว ผู้สูงอายุจะทำอย่างไร สูงวัยอย่างมีค่า ประเด็นงดเหล้าช่วงเข้าพรรษา ข้อค้นพบในวันนี้คือ เนื่องจากมีนโนบายจากนายอำเภอ ทำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.มีการรับลูกในการดูแลพื้นที่ 1 ต่อ 12 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาสาสมัคร 1 คนให้ดูแลก 12 คนไม่ได้ไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่สำหรับบางคน จึงมีความจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง และทุกฝ่ายต้องทำงานร่วมกัน แต่อาจต้องใช้เวลาในดำเนินงานพอสมควร กำนัน ผู้ใหญ่ ที่เป็นแกนนำปฏิญาณงดเหล้าเข้าพรรษาทุกคน เพราะจะต้องเริ่มเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนได้เห็น เกิดการแลกเปลี่ยนกันในวงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำทุกระดับจะต้องเป็นตัวอย่าง ขาดเครือข่ายด้านศาสนา (พระสงฆ์) อย่างไรก็ตาม ครอบครัว ชุมชนค่อนข้างมีบทบาทในการ ชวน ช่วยเชียร์และร่วมกันกำหนดกติการชุมชน เช่นการจัดงานเลี้ยงไม่มีเหล้า การชวนร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมาย การให้เด็กๆ เยาวชนชวนผู้ปกครองงดเหล้าในช่วยเทศกาลต่างๆ และการสร้างคนต้นแบบดื่มเหล้าแล้วชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น […]

บ้านใหม่สหสัมพันธ์ อ.ปาย ประกาศธรรมนูญสุขภาพว่าด้วยงานศพปลอดเหล้า

ธรรมนูญชุมชนบ้านใหม่สหสัมพันธ์เรื่อง “งานบุญงานศพปลอดเหล้า”จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชุมชนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสุขเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่มีการใช้เครื่องมือในรูปแบบและระดับต่างๆ ได้แก่ ธรรมนูญสุขภาพทั้ง ในระดับชุมชน-ตำบล-อำเภอ-จังหวัด ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปิดโอกาสให้ภาคี เครือข่าย ระดับพื้นที่ สามารถจัดทำธรรมนูญว่าด้วย ระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่ของตนเองโดยต้องไม่ขัดแย้งกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขแห่งชาติ ทั้งนี้ จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม การปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ใช้ข้อมูลวิชาการและการจัดการความรู้เป็นสำคัญ เพื่อให้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่สะท้อนเจตนารมณ์และเป็นพันธะร่วมกันของสังคม ให้สังคมสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของระบบสุขภาพในอนาคต   นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานในงานธรรมนูญชุมชนบ้านใหม่สหสัมพันธ์เรื่อง “งานบุญงานศพปลอดเหล้า” การที่ทุกคนให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสุราที่เกิดขึ้นในชุมชนมาหลายปี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายการเลี้ยงในงานบุญ งานประเพณีที่เจ้าภาพต้องจ่ายค่าเหล้า ค่าเบียร์เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาเป็นหนี้ เป็นสินตามา รวมงานบุญประเพณีที่สำคัญของชุมชนอย่างงานปีใหม่ “งานกินวอ” ชุมชนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ก็มีค่าใช้จ่ายค่าเหลี้า ค่าเบียร์รวมกันมากว่า 1,000,000 บาทในแต่ละปี และมีปัญหาต่างๆอีกมากมาย จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทางชุมชนได้มองเห็นความสำคัญของปัญหานี้ และได้ทำข้อตกลงมีมติร่วมกันประกาศเป็นธรรมนูญของชุมชน ซึ่งจะส่งผลดีต่อพี่น้องตลอดจนลดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาอื่นๆ ตามมา นายอำเภอกล่าว ด้านนายอนุชา ภูรีรุจา ผู้ใหญ่บ้านใหม่สหสัมพันธ์ […]

ร.ร.ห้องสอนศึกษา จัดงาน 105 ปี มินิมาราธอนและกิจกรรมรู้เท่าทันธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมการแข่งขัน 105 ปี ห้องสอนศึกษา เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน พลัส ฟันรัน ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เวลา 06.00 น วันที่ 10 สิงหาคม 2562 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานการจัดกิจกรรมการแข่งขัน 105 ปี ห้องสอนศึกษา เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน พลัส ฟันรัน ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในวาระครบ 105 ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนาม ห้องสอนศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ทั้งนี้โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ฯ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ สมาคมศิษย์เก่า และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน […]

คณะทำงานลดปัจจัยเสี่ยงลำปาง เยี่ยมให้กำลังผู้งดเหล้าเข้าพรรษา โดยเน้นให้ชมรมคนหัวใจเพชรเป็นพี่เลี้ยง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 คณะทำงานขับเคลื่อนงานลดปัจจัยเสี่ยง จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย นายชาญ อุทธิยะ ,นายประสิทธิ์ อิ่มปัญญา นายกิติ ศรีอาวัชราการ ได้ลงพื้นที่บ้านดอนแก้ว ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ บ้านแหง ต.บ้านแหง อ.งาว บ้านแม่สุก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม การลงพื้นที่ของชมรมลดละเลิกเหล้ามีเป้าหมายให้เกิดสี่ใจคือ กำลังใจ ที่จะสามารถอยู่ให้ครบพรรษา คนใกล้ชิด ลูกครอบครัว มีผลอย่างมากที่ทำให้เกิดกำลังใจเลิกเหล้าได้สำเร็จช่วง 1 อาทิตย์แรกจะทำได้ยาก เพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องเอาชนะใจตัวเอง ให้ความมั่นใจ คณะทำงานจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนในพื้นที่ สามใส่ใจ ไม่ทอดทิ้งกัน ไม่ว่าคนในชุมชนจะมีปัญหาด้านใด กรรมการหมู่บ้านต้องช่วยกัน และหาทางออกร่วมกัน การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมพัฒนากิจกรรม และดำเนินโครงการในพื้นที่อย่างยั่งยืน รวมถึงการกระตุ้นการโดยให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนใจไปเป็นเลิกดื่มตลอดไปโดยได้เน้นคนหัวใจเพชรแต่ละพื้นที่ได้ช่วยเหลือกันในกลุ่ม   เข้าชมทั้งหมด : 119

อำเภอบ้านโฮ่งประกาศเจตนารม และปฏิญาณตนรวมทั้งมอบสมุดลงชื่อร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านโฮ่ง เวลา 09.30 น. นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์งดเข้าเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ และกระตุ้นให้ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเข้าพรรษาระหว่างวันที่17ก.ค.-13 ต.ค.2562 โดยจัดให้มีการประกาศเจตนารม และปฏิญาณตนรวมทั้งมอบสมุดลงชื่อร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา แก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทุกแห่ง ณ หอประชุมอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน   เข้าชมทั้งหมด : 103

พะเยา-อ.เชียงคำ จัดกิจกรรมงดเหล้าฯ ภายใต้แคมเปญ “ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า”

16 ก.ค.62 เวลา 06.30 น. นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงคำ ร่วมตักบาตรทำบุญ/ถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กับพี่น้องศรัทธา ณ วัดหย่วน หมู่ที่ 3 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาโดยพระครูสุภัทรพรหมคุณ เจ้าคณะอำเภอเชียงคำ/เจ้าอาวาสวัดหย่วน เป็นประธานในพิธี แสดงธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา และในภาคบ่าย จักมีการถวายเทียนจำนำพรรษา และการเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในภาคค่ำเป็นลำดับในโอกาสนี้ พี่น้องศรัทธาที่มาร่วมทำบุญพร้อมใจกันให้คำปฏิญาณและลงนามเข้าร่วมกิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” ภายใต้แคมเปญ “ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า” ด้วย   ภาพและข่าวโดย : นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ เข้าชมทั้งหมด : 123

เชียงราย-อ.พาน จัดกิจกรรม ตับจะดีขึ้นเมื่อเลิกเหล้าวันนี้ ณรงค์ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้รณรงค์ เชิญชวนให้คนเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา และการดึงคนเข้าร่วมงดเหล้าให้ได้ตลอดพรรษา คือ ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งการปฏิญาณตนการงดเหล้าเข้าพรรษา ถือเป็นหนึ่งในการลดบาป เป็นการบำเพ็ญบารมี นอกจากดีต่อตับ ดีต่อสุขภาพตัวเอง ยังดีต่อชุมชนและสังคมโดยรอบ ช่วยลดอุบัติเหตุ ถือเป็นการสร้างบุญบำเพ็ญบารมีแก่ตัวเอง ขณะที่คนชวนงดเหล้าเข้าพรรษาก็จะได้อานิสงส์จากการช่วยให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วย ภาพโดย ยุพดี โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย เข้าชมทั้งหมด : 128

อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน kick off งดเหล้าเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 สาธาณสุขอำเภอเชียงกลาง ได้ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงาน พชอ.ได้มีวาระพิเศษคือชัก ชวนให้แกนนำงดเหล้าเข้าพรรษาซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้น ลด ละ เลิกเหล้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกชนิด เสริมความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว จากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม ให้ประชาชน ลด ละ เลิกดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา และขอให้ประชาชนเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทำความดี ด้วยการ งดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา   เข้าชมทั้งหมด : 124

1 2 3 29