จ.ลำปาง จัดอบรมหลักสูตรคุณธรรมสร้างตนสร้างคนสร้างชาติ   “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ กตัญญู รับผิดชอบ”

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  พระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญ  ผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปางพร้อมเจ้าหน้าที่ฯ อบรมนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย             (ม.๔-ม.๖) จำนวน  ๑๗๘  คนตามหลัก “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ กตัญญู รับผิดชอบ” ภาพ/ข่าว : ประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง เข้าชมทั้งหมด : 299

เทศบาลตำบลเวียงต้าร่วมกับเครือข่ายองค์งดเหล้าจ.แพร่จัดกิจกรรม“งดเหล้าเข้าพรรษา ตับดี ชีวีเป็นสุข”

เมื่อวันที่6 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลเวียงต้าพร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงต้า จัดกิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา ตับดี ชีวีเป็นสุข” ณ วัดบ้านเวียง ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมีนายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้าประธานพิธีเปิด คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้าและคณะครูโรงเรียน นักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่า กำนันและผู้ใหญ่บ้านและคนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ประธานในพิธีได้นำกล่าวปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ภายในงานมีกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมในขบวนแห่เทียนพรรษาจากคนในชุมชนทั้ง 10 หมู่บ้าน       ภาพ/ข่าวโดย : ประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดแพร่ เข้าชมทั้งหมด : 381

เทศบาลตำบลสูงเม่น จ.แพร่ จัดกิจกรรม ปฏิบัติการ “ลดเมา เพิ่มสูข” พรรษานี้งดเหล้าเพื่อพ่อ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลสูงเม่นจัดกิจกรรม ปฏิบัติการ “ลดเมา เพิ่มสูข” พรรษานี้งดเหล้าเพื่อพ่อ ณ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีเรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยนางธัญวรัตม์ พรหมวาทย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ ลดเมา เพิ่มสุขปฏิบัติการ “พรรษานี้ งดเหล้าเพื่อพ่อ” ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลสูงเม่นและคณะครูโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารและนักเรียน เจ้าหน้าที่ รพสต. สูงเม่น คณะ อสม. ตำบลสูงเม่น กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ทั้งนี้หลังจากประธานในพิธีกล่าวเปิดงานเสร็จสิ้น ท่านพระครูปัญญาสารนิวิฐ ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น ได้กล่าวปาฐกถาธรรมพิเศษ เรื่อง ศีลข้อ 5 นำพาทุกข์ ซึ่งท่านได้กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ ทุกท่านจะได้ทำบุญรักษาศีล โดยเฉพาะศีลข้อ 5 ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาทั้งหลาย และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 […]

สคล.ร่วมกับกรมสุขภาพจิต จัดเวทีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา

เมื่อวันที่12-13 มิถุนายน 2560 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับกรมสุขภาพจิต ได้จัดเวทีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินโครงการ “การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพื้นที่ระดับอำเภอให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิผล และยั่งยืน และเพื่อขับเคลื่อนการรณรงค์งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาโดยการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการอบรมแกนนำ (Training of Core Team) จำนวน 4ครั้ง ในภูมิภาค    ต่าง ๆ ของประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 15มิถุนายน 2560 โดยได้กำหนดให้มีการอบรมวิทยากรแกนนำในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมLearn & Share กระบวนการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาและประสบการณ์ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาการดื่มเหล้าในพื้นที่ โดย นายธงชัย ยงยืน หัวหน้าศูนย์ประสานงานภาคเหนือตอนบนเป็นตัวแทนวิทยากรจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือ และ เครือข่ายตำบลสุขภาวะ สำนัก 3 สสส. กิจกรรมLearn […]

จ.พะเยา จัดประเมินหมู่บ้านต้นแบบลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 60 เวลา 09.30น. คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านต้นแบบลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้มาประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมประกวด ณ บ้านทุ่งกล้วย ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง โดยมีท่านผู้ใหญ่บ้านอรุณ อินปั๋น ฝ่ายปกครองอ.ภูซาง สสอ.ภูซาง รพ.สต.ทุ่งกล้วย อบต.ทุ่งกล้วย พช.ภูซาง สภ.ภูซาง กำนันผู้ใหญ่บ้านต.ทุ่งกล้วย และประชาชนบ้านทุ่งกล้วยได้เข้าร่วมประเมินในครั้งนี้ ผลการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางคณะกรรมขอขอบคุณหน่วยงานทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการประเมินในครั้งนี้ เวลา 13.30 น. คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านต้นแบบลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้มาประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมประกวด ณ บ้านหนองลื้อ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ โดยมีท่านผู้ใหญ่บ้านจอมแปง วงศ์ราษฎร์ ฝ่ายปกครองอ.เชียงคำ รพ.สต.ฝายกวาง ทต.ฝายกวาง ร.17 และประชาชนบ้านหนองลื้อได้เข้าร่วมประเมินในครั้งนี้ ผลการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางคณะกรรมขอขอบคุณหน่วยงานทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการประเมินในครั้งนี้ ภาพ/ข่าวโดย : นางปิยะรัตน์  จงถนอม   ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพะเยา เข้าชมทั้งหมด : 291

ฝึกอบรมผลิตสื่อ “Infogracpic” เบื้องต้น สื่อสารสาธารณะในยุคปัจจุบัน

วันที่ 10-11  มิถุนายน  2560 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน  ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมผลิตสื่อ  “Infographic”  เบื้องต้น  เพื่องานสื่อสารสาธารณะในยุคปัจจุบัน   เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มนิสิต นักศึกษา เด็ก และเยาวชนผู้ที่สนใจเข้าร่วม ได้พัฒนาศักยภาพในตนเอง และมีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพเพื่อสื่อสารทางสังคม  ตลอดจนเป็นนักสื่อสารพันธ์ใหม่ที่สามารถผลิตสื่อสาธารณะ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การฝึกอบรมผลิตสื่อ  “Infographic”  เบื้องต้น  เพื่องานสื่อสารสาธารณะในยุคปัจจุบันในครั้งนนี้  โดยมีนายศุภกิตต์   คุณา          เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ เรื่อง  Designer,  Guideline,  18 Types  Infographic Design, Infographic  Design Structure  และการออกแบบภาพ “Infographic” เพื่องานสื่อสารสาธารณะในยุคปัจจุบัน  ทั้งนี้เพื่อให้นิสิต นักศึกษา เด็ก และเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในตนเอง ตลอดจนมีพื้นที่ในการสื่อสารทางออนไลน์เพื่นให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   รูปภาพประมวลกิจกรรมการการฝึกอบรมผลิตสื่อ  “Infographic”  เบื้องต้น  เพื่องานสื่อสารสาธารณะในยุคปัจจุบัน ภาพและข่าว : นางสาวกนิษฐา    โฮมแพน   เข้าชมทั้งหมด […]

จ.ลำปาง จัดเวทีเชิดชูเกีรยติ หน่วยงาาน บุคคล ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์2559 -2560

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศภาคม 2560 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้จัดเวทีเชิดชูเกีรยติ หน่วยงาาน บุคคล ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลำปางปี 2559 -2560 ณ วัดเกาะว่าลุการาม อ.เมือง จ.ลำปาง เวลา 09.00น. ร.ต.ชัย  วงศ์ตระกูล ได้กล่าวรายงายวัตถุประสงค์ในการจัดเวทีเชิดชูเกีรยติ หน่วยงาาน บุคคล ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลำปางปี 2559 -2560 โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี กล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวให้โอวาทแก้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนได้มอบเกีรยติบัตรให้กับหน่วยงาาน บุคคล ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลำปางปี 2559 -2560 ทั้งนี้ได้มีการจัด “เวทีอู๋จ๋าการงดเหล้าในงานบุญประเพณีต่างๆ” เวทีเสวนาในหัวข้อการงดเหล้าในงานบุญประเพณีต่างๆ โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่สนับสนุนการลด ละ เลิก เหล้า ,ร้านค้าที่ไม่จำหน่สยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ,เจ้าภาพที่งดเลี้ยงเหล้าในงานบุญประเพณี และบุญคลที่งดเหล้าตลอดชีวิต ร่วมเสวนากันในครั้งนี้ ข่าวโดย […]

แถลงข่าวสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน ” 17 วัยใสพิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์ ” ปีที่ 2

วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน  เข้าร่วมงานแถลงข่าวสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน    ” 17 วัยใสพิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์ ”  ปีที่ 2 โดยนายกฤษณ์  ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่  เป็นประธานในการกล่าวปิดโครงการและมอบโล่      แก่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา  ภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุนโครงการฯ  โดยมีผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงมลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์  ธนาวณิช  รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่  ได้ให้เกียรติมอบโล่แก่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุนโครงการฯ  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงมลล้านนา พัฒนาโครงการเครือข่ายอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน ปีที่ 2 สนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับความร่วมมือจาก 17 สถาบันอุดมศึกษา อันได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ลำปาง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (น่าน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, […]

เปิดใจนักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้าภาคเหนือตอนบน

บทสัมภาษณ์ : นายทรงพล   นาคทรงชัย  (น้องกัน) กำลังศึกษาที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ชั้นปีที่ 3 ผู้รับผิดชอบ  : โครงการราชภัฏเชียงใหม่พิชิตภัยแอลกอฮอล์ หรือราชภัฏ ม.นม สวัสดีครับ ผมชื่อนายทรงพล นาคทรงชัย เรียกสั้นๆ ว่ากันนะครับ กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการราชภัฏเชียงใหม่พิชิตภัยแอลกอฮอล์ หรือราชภัฏ ม.นม  มุ่งเน้นให้นักศึกษาเปลี่ยนจุดรวมตัวจากร้านเหล้าเป็นร้านนมแทน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์     สำหรับการดำเนินกิจกรรมทางกลุ่มผู้ดำเนินกิจกรรมได้ร่วมทำแผน กับร้านนมบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ร้านนมเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ร้าน และร่วมกันทำข้อตกลงคือ ถ้านักศึกษาเข้าร้านนมก็จะได้รับลดส่วน และมีที่สำหรับให้นักศึกษาได้อ่านหนังสือ หลังจากทำข้อตกลง ก็ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านนายกสโมสรต่างๆ ผ่านเฟสบุ๊คขององค์การนักศึก วิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัย และติดป้ายโฆษณาในมหาวิทยาลัย และตามร้านค้าต่างๆ  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก นักศึกษาเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเข้าร้านเหล้ามาเป็นเข้าร้านนมมากขึ้น และผมเชื่อว่ามีนักศึกษาหลายคนที่มีผลการเรียนที่ดีขึ้น เนื่องจากช่วงดำเนินกิจกรรมเป็นช่วงที่กำลังสอบมิสเทอม  สุดท้ายนี้ผมก็อยากจะฝากถึงนักศึกษาให้หันมาเข้าร้านนมมากกว่าไปร้านเหล้า เพื่อสุขภาพของตัวคุณเองนะครับ   บทสัมภาษณ์ […]

เครือข่ายองค์งดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสมัชชาตำบลรักษาศีล5 กับการพัฒนาเด็กเยาวชน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560  เครือข่ายองค์งดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานครือข่ายองค์งดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานสมัชชาตำบลรักษาศีล5 กับการพัฒนาเด็กเยาวชนจังหวัดเชียงใ  โดยนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาตำบลรักษาศีล 5 กับการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 ทั้งนี้งานสมัชชาตำบลรักษาศีล5 กับการพัฒนาเด็กเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่  เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาเด็กเยาวชนในทุกมิติอย่างจริงจัง โดยใช้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 เป็นเครื่องมือหนึ่ง ในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน โดยมีต้นแบบ25อำเภอ และผู้แทน แกนนำ หน่วยงานกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ได้ร่วมมือร่วมใจ ในการขับเคลื่อนงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5พัฒนาเด็กเยาวชน เพื่อสร้างการเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนงานและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และการคัดเลือกพื้นที่องค์กรต้นแบบทางระดับอำเภอและระดับจังหวัด ซึ่งมีภาคีเครือข่ายทั้งคณะสงฆ์ สถานศึกษา ภาคประชาสังคม ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำเยาวชน เข้าร่วมในกิจกรรม โดยภายในงานมีเวทีเสวนา พื้นที่รูปธรรม 4 พื้นที่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง , ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ  ,ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง, ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน,  ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย  ทั้งนี้ ได้จัดให้มีเวทีเสวนาเรื่อง […]

1 2 3 4 5 37