เกี่ยวกับองค์กร

lannastopdrink

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน เป็นองค์กรเชิงกลไกการขับเคลื่อนงานระดับภูมิภาค เกิดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2549  โดยมีนายธงชัย ยงยืน เป็นผู้ประสานงานภาคเหนือตอนบน โดยมีภารกิจในการกำกับทิศทางการทำงาน ติดตามหนุนเสริมกระบวนการทำงานของพื้นที่ ตลอดถึงประสานความร่วมมือหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ ตลอดจนการจัดการความรู้ หนุนเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสังคมงดเหล้า กลุ่มภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, น่าน, แพร่, พะเยาและจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยใช้แนวคิดหลักในการทำงาน คือ สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา(ศ.นพ.ประเวศ วะสี) เป็นการทำงานมุ่งเน้นในการประสานความร่วมมือเครือข่ายในพื้นที่,การทำงานบนฐานบทเรียนองค์ความรู้ ข้อค้นพบรวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ และการผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้การทำงานของเครือข่ายประชาคม งดเหล้าภาคเหนือตอนบน อยู่ภายใต้ ฐานคิดร่วมกันคือ การกระตุ้นสังคม “ฅนเมือง” ให้ตื่นตัว เอาธุระกับปัญหาแอลกอฮอล์ หรือให้คนในพื้นที่เป็นเจ้าของปัญหา และมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาของตนเอง ซึ่งเป็นต้นทุนทางสังคมสำคัญ ต่อการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว

ปี พ.ศ.2561 องค์กรได้ปรับตัวเข้าสู่ องค์กร ยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเริ่มนำการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทการทำงานกับในพื้นที่เพิ่มเติมให้มากขึ้น และสร้างความเข้าใจกับพื้นที่ทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาคเหนือตอนบน : Update: September 2018 (อัพเดท : กันยายน 2561)

  ธงชัย ยงยืน
หัวหน้าศูนย์ประสานงานภาคเหนือตอนบน
Email : thongchai.sdn@gmail.com
สมควร ทะนะ
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
ฝ่ายสนับสนุนแผนงานยุทธศาสตร์
Email : suttisan00@gmail.com
ศุภกฤต คงเปี่ยม
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
ฝ่ายจัดการสำนักงานและพัฒนาบุคคล
Email : banpahsak@gmail.com
ajnond อ.ศิรเศรษฐ เนตรงาม
ผู้จัดการศูนย์ประสานงานฯ
Email : kikapu555@hotmail.com
กฤชวรพล สกุณาคีรี
เจ้าหน้าที่
งานสนับสนุนสื่อรณรงค์และธุรการสำนักงาน
Email :peteromkoi@gmail.com
พิทักษ์ สุทธา
เจ้าหน้าที่
การเงินและการบัญชี ศูนย์ภาค
Email : pithak.suttha@gmail.com
ณภัค พลเยี่ยม
เจ้าหน้าที่
งานเยาวชน
Email : napak2538@hotmail.com

 

ศุภกิตติ์ คุณา
งานสื่อสารสาธารณะ
Email : minichiangmai@gmail.com