เกี่ยวกับองค์กร

lannastopdrink

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน เป็นองค์กรเชิงกลไกการขับเคลื่อนงานระดับภูมิภาค เกิดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2549  โดยมีนายธงชัย ยงยืน เป็นผู้ประสานงานภาคเหนือตอนบน โดยมีภารกิจในการกำกับทิศทางการทำงาน ติดตามหนุนเสริมกระบวนการทำงานของพื้นที่ ตลอดถึงประสานความร่วมมือหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ ตลอดจนการจัดการความรู้ หนุนเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสังคมงดเหล้า กลุ่มภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, น่าน, แพร่, พะเยาและจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยใช้แนวคิดหลักในการทำงาน คือ สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา(ศ.นพ.ประเวศ วะสี) เป็นการทำงานมุ่งเน้นในการประสานความร่วมมือเครือข่ายในพื้นที่,การทำงานบนฐานบทเรียนองค์ความรู้ ข้อค้นพบรวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ และการผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้การทำงานของเครือข่ายประชาคม งดเหล้าภาคเหนือตอนบน อยู่ภายใต้ ฐานคิดร่วมกันคือ การกระตุ้นสังคม “ฅนเมือง” ให้ตื่นตัว เอาธุระกับปัญหาแอลกอฮอล์ หรือให้คนในพื้นที่เป็นเจ้าของปัญหา และมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาของตนเอง ซึ่งเป็นต้นทุนทางสังคมสำคัญ ต่อการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว

ปี พ.ศ.2561 องค์กรได้ปรับตัวเข้าสู่ องค์กร ยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเริ่มนำการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทการทำงานกับในพื้นที่เพิ่มเติมให้มากขึ้น และสร้างความเข้าใจกับพื้นที่ทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาคเหนือตอนบน : Update: August 2019 (อัพเดท : สิงหาคม 2562)

ธงชัย ยงยืน
หัวหน้าศูนย์
ศูนย์ประสานงานภาคเหนือตอนบน
Email: thongchai.sdn@gmail.com

อ.ศิรเศรษฐ เนตรงาม
ผู้จัดการศูนย์ประสานงานฯ
Email: kikapu555@hotmail.com

สมควร ทะนะ
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
ฝ่ายสนับสนุนแผนงานยุทธศาสตร์
Email: suttisan00@gmail.com

ศุภกฤต คงเปี่ยม
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
ฝ่ายจัดการสำนักงานและพัฒนาบุคคล
Email: banpahsak@gmail.com

กฤชวรพล สกุณาคีรี
เจ้าหน้าที่
งานสนับสนุนสื่อรณรงค์และธุรการสำนักงาน
Email: peteromkoi@gmail.com

ณภัค พลเยี่ยม
เจ้าหน้าที่งานเยาวชน
Email: napak2538@hotmail.com

อัมพร วัฒนาอนุรักษ์
เจ้าหน้าที่บัญชี
Email: pornlysky@gmail.com

กรกนก บัวเบิกบาน
ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ประสานงานฯ
Email: kornkanokb@hotmail.com

ที่ปรึกษา/บุคลากรเฉพาะทาง

Palinda Ramingwong
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเหนือตอนบน
Email: suttisan00@gmail.com

Nitthima Boonchaliew
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเหนือตอนบน
Email: suttisan00@gmail.com

ศุภกิตติ์ คุณา
อาสาสมัคร
งานสื่อและเทคโนโลยี
Email: minichiangmai@gmail.com

สมควร ทะนะ
ผู้สื่อข่าวออนไลน์
Email: suttisan00@gmail.com